Obchodní podmínky

obchodní smluvní podmínky pro opravu a montáž 
1.1. Servis provede opravu nebo zjištění rozsahu závady dle udané vady do termínu a rozpočtu pro opravu.
1.2. Pokud servis zjistí že celková cena opravy bude vyžadovat zvýšení ceny nebo termín dokončení bude delší jak 30 dnů bude vyžádán souhlas zákazníka s rozpočtem nebo termínem, příp. dalšími podmínkami. Pokud zákazník rozhodne o ukončení opravy , uhradí provedenou práci. (zjištění vady , rozpočtu,dostupnosti dílů aj.)
1.3. Pokud přístroj předaný k opravě je poškozen neodborným zásahem , nebo zapojením, živelnou událostí nebo nebyla li vada udána přesně či přístroj je celkově opotřeben nebude na takovouto vadu poskytnuta záruka.
1.4. Při uplatňování reklamace zákazník předloží opravní list a případně budou vyžádány další doklady (revize, montážní list )
1.5. O oprávněnosti reklamace rozhoduje servis který opravu prováděl. Zásah do přístroje mimo tento servis je považován na porušení záručních podmínek , a tím záruka zaniká.
1.6. Záruka na opravu je 3 měsíců a začíná běžet dnem vyzvednutí.
1.7. Záruka se vztahuje pouze na nový materiál a práci s tímto materiálem spojenou při opravě , záruku leze uplatnit pouze na provozovně servisu, na případnou dopravu se záruka nevztahuje.
1.8. Záruka se nevztahuje na původní díly a vady i na novém materiálu způsobené vadami na původních dílech.
1.9. Zakázka bude vydána po zaplacení a předložení zakázkového listu nebo dokladu totožnosti.
1.10. Ceny za opravu jsou účtovány jako smluvní dle aktuálního ceníku na provozovně. Cena opravy je bez dopravy.
1.11. Pokud zákazník neuhradí opravu nebo zjištění vady bude předmět opravy sloužit jako zástava, k dlužné částce. Po termínu na vyzvednutí bude účtováno skladné dle ceníku . Pokud není zaplacena záloha je účtováno skladné ode dne převzetí do opravy . Případné další náklady s tím spojené budou vymáhány v plné výši. Penále a skladné nejsou limitovány rozpočtem.
1.12. Výklad ceníku je oprávněn provádět pouze servis který ceník vydal.
1.13. Záruka zaniká při zásahu do přístroje , nebo SW nastavení mimo servis který opravu provedl, nebo pokud je přístroj poškozen živelnou událostí nebo byl provozován v rozporu s podmínkami výrobce, nebo technickými normami.
1.14. Servis nezodpovídá za zneužití zakázkového listu.
 
Smluvní podmínky pro montáže doplnění
2.1. Rozpočet , na dotaz po telefonu či mailu je pouze orientační !  
Dle popisu sdělíme běžnou pravděpodobnou cenu dle statistik. Uvádí se samostatně práce případný materiál , cena neobsahuje dopravu 
Závazný rozpočet je placená služba dle ceníku . 
2.2. Zákazník zajistí přístup a souhlas vlastníka nemovitosti s požadovanými pracemi . (na vlastní náklady)
2.3. Pokud není přístup na místo montáže (např. střechu ) zajištěn instalovanými pevnými technickými prostředky (žebříky a lávky atd.. ) Nenese montážní firma zodpovědnost za poškození na objektu (např. střešní krytiny )
2.4. Součástí montáže antén a satelitů vně objektu není montáž zařízení pro ochranu před atmosferickou elektřinou (bleskem ) Je na zákazníkově zvážení zda si soulad s ČSN normou nechá zajistit odbornou firmou.
2.5. Reklamovat lze pouze výrobní vady dodaného materiálu , záruka se nevztahuje na poškození živelnou událostí zejména statickou elektřinou , vodou , větrem. Dále pak změny příjmových podmínek které se nedaly předpokládat, či k změnám na straně poskytovatele služby, nebo rušením příjmu třetí stranou.
2.6.  Dodavatel nenese odpovědnost za změny v obsahové a technických parametrů u poskytovatele služby tedy funkčnost dílů je garantovaná podle parametrů v den dodání .
 
Ustanovení společná
3.1. Objednatel podpisem zakázkového listu nebo zasláním objednávky s těmito podmínkami souhlasí u externích prací , je za souhlas považováno podání i ústní  objednávky.
3.2  Pokud není  závazně (písemně) dohodnuto jinak je stanoven rozpočet na prováděnou praci jako horní cena dle orientačních cen s tolerancí danou zákonem.
 
********************************************************************************** 

Comments are closed